ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ŰRLAPOKON BEÉRKEZETT ADATOKHOZ

Tudjuk, hogy a személyes adatai és azok kezelésének módja fontos Önnek, ezért azt szeretnénk ha bízna abban, hogy a Magyar Holisztikus Egyesület (továbbiakban MHE) gondosan kezeli az Ön személyes adatait. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat segít megérteni, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, azokat miért gyűjtjük és mire használjuk.

Kérjük, szánjon néhány percet az adatvédelmet érintő tevékenységünk megismerésére, és tudassa velünk e-mailben, ha kérdése van. (holisztikusegyesulet@gmail.com)

Törekedtünk arra, hogy ez a Nyilatkozat a lehető legérthetőbb legyen.

KI GYŰJTI AZ ADATOKAT?

A Magyar Holisztikus Egyesület számára megadott vagy általa gyűjtött személyes adatokat az MHE kezeli, mint adatkezelő.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az MHE által, a szervezet teszteléseivel, kutatásaival kapcsolatban gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.
Megadott adatait csakis ilyen célra használjuk fel, – azokat más szervezeteknek, vagy harmadik személynek (sem marketing, sem semmilyen egyéb céllal) nem adjuk tovább.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Személyes adat minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetett módon egy adott személy azonosítására használható.

Amikor kapcsolatba lép velünk, kérhetjük Öntől azokat a személyes adatait, melyekre célirányos tesztelésünk szakmai szempontjából szükségünk van.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA lehet:
űrlapküldő alkalmazáson keresztül
telefonon
személyes találkozás alkalmával.
Az Ön adatainak védelme részünkről mindhárom mód esetén ugyanolyan szigorúsággal történik.

Adatgyűjtésünk elsődleges rendeltetése a statisztika-alapú kutatás, tesztelés. Ennek érdekében az űrlapokon olyan  kérdésekkel találkozhat, melyekre nekünk az adott területen szakmai tekintetben szükségünk van.

MIKOR ÉS MIÉRT GYŰJTÜNK „KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT”?

A személyes adatok bizonyos kategóriái, például a faj, az etnikai hovatartozás, vallás, egészség, szexuális irányultság vagy a biometrikus adatok „különleges kategóriába tartozó adatok”, és az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében kiegészítő védelem illeti őket.

Egyesületünk korlátozza azon körülményeket, amelyeknél ezeket a különleges kategóriába tartozó adatokat gyűjtjük és feldolgozzuk,- ám kivételes esetben (amennyiben a kutatásaink iránya ezt nélkülözhetetlenné teszi) nem tekinthetünk el ettől.
Az Ön adatainak védelme részünkről ebben az esetben is ugyanolyan (fent leírt) szigorúsággal történik.

HOGYAN VÉDJÜK A GYERMEKEK ADATAIT?
Tisztában vagyunk a kiegészítő óvintézkedések fontosságával, amelyek a gyermekek magánéletének és biztonságának védelme érdekében állnak.

Asztrológiai kutatásaink nagy többségéhez a felnőtt (értsd: jogilag nagykorú) lakosság bevonására van szükség, – ettől eltérő esetben a személyes adatok gyűjtése előtt az adott személy hozzájárulását a szülők útján szerezzük be, ahol azt a vonatkozó törvények és rendelkezések előírják (az előírt hozzájárulás életkorhatára országonként változik).

Amikor Ön olyan űrlapot küld be, amin a sajátja mellett gyermekének adatai szerepelnek, a hozzájárulását automatikusnak vesszük.

(Ha Ön olyan kiskorú gyermek, akinek az országában szülői hozzájárulást írnak elő, olvastassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a szüleivel vagy gondviselőjével, hogy annak tartalmát megértse és elfogadja.)
Ha észrevesszük, hogy egy gyermek személyes adatait a szülők vagy a gondviselő beleegyezése nélkül gyűjtöttük,-jóllehet a hozzájárulást meg kellett volna kapnunk-, a lehető leghamarabb töröljük azokat a személyes adatokat.

MILYEN CÉLRA HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT?
Az Ön személyes adatait csak meghatározott – Ön felé is ismertetett – célokból gyűjtjük, dolgozzuk fel.

Amikor az Ön személyes adatait a fent említett vagy más célokból gyűjtjük, a gyűjtés megkezdésekor vagy előtte tájékoztatni fogjuk Önt.
Adott esetben kérni fogjuk az Ön hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha engedélyezte a feldolgozási tevékenységeket, bármikor jogában áll a hozzájárulását visszavonni.

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az MHE nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát . Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy személyes adatainak védelmet biztosítsunk a visszaélés, interferencia, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy közzététel ellen.

Intézkedéseink közé tartozik a megfelelő hozzáférés-ellenőrzés életbe léptetése, befektetés az általunk használt informatikai környezetek megvédésére szolgáló, legfrissebb információbiztonsági eszközökbe, és ahol csak lehetséges, a személyes adatok titkosítása, álnevesítése és névtelenné tétele.

Az Ön személyes adataihoz történő hozzáférés csak a kutatásban részt vevő kollégáinknak, nekik is csak a szükséges mértékben engedélyezett, – és szerződésben foglalt, szigorú titoktartási kötelezettséget kötünk ki, amennyiben a feldolgozást többen végzik.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azt a feldolgozás célja szükségessé teszi.

 

Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: 2230 Gyömrő József Attila utca 27/a

E-mail cím: holisztikusegyesulet@gmail.com

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Jogszabályoknak való megfelelés

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról